SDH ZDOUNKY

MENU

Členská schůze sboru se koná v pátek 31 ledna 2020 v 18.00 hod. ve zbrojnici. Hlavním bodem jednání bude příprava ostatků.
Členská schůze sboru se koná v pátek 4.10.2019 v 18.30 v zasedací místnosti ve zbrojnici.
První český hasičský sbor byl založen roku 1870 v Třebíči a v roce 1871 ve Velkém Meziříčí. Oba založil městský úředník Titus Krška, který je zakladatelem a šiřitelem hasičstva na Moravě. První sbor na střední Moravě byl založen v roce 1874 v Kojetíně a první na Kroměřížsku vznikl v r. 1876 ve Zdounkách, o rok později v Hulíně a pak rychle přibývali další. Zakladatelem SDH ve Zdounkách byl Eduard Bublík. Narodil se 24. března 1825 ve Zdislavicích. Od roku 1873 až do své smrti žil ve Zdounkách jako nadučitel na dvojtřídní škole. Byl zakládajícím členem hasičského sboru a po 10 roků jeho starostou a zároveň náčelníkem. Dlouhá léta byl členem obecního výboru. 1. června byl jmenován čestným členem městyse Zdounek za bohaté působení v obci. Zemřel 12.března 1899 a je pochován na zdouneckém hřbitově. První členové sboru se scházeli u kontrybučenské sýpky, převážně v neděli, kde se pokoušeli vytvářet první primitivní cvičební řád. Sbor vlastnil pouze lejtu na vodu a několik kýblů, které byly uskladněny v dřevěné šopě na místě dnešní staré zbrojnice. Později byla zakoupena, neznámo kde, čtyřkolová stříkačka za 200 zlatých a pár metrů hadic. (Tato se bohužel nedochovala). Stanovy Sboru dobrovolných hasičů ve Zdounkách byly schváleny v obecním hostinci 26. května 1876. Prvními činovníky tohoto sboru byli: Už zmiňovaný Eduard Bublík – starosta a náčelník, obchodník Josef Seifert – jednatel. V době založení čítal sbor kolem osmdesáti členů, což byl na tehdejší dobu značný počet. Byla zakoupena dvouproudní čtyřkolová stříkačka, na tehdejší dobu výborně vybavená, nákladem 8500 zlatých v Čechách pod Kosířem. Tato stříkačka je dodnes provozuschopná a je chloubou našeho sboru. O vznik a rozvoj hasičstva měli velkou zásluhu hlavně učitelé. Byli nejen zakladateli hasičských sborů, ale i jejich významnými činovníky v prvních dobách vzniku a působení. Jim i všem neznámým „pilířům“ nutno poděkovat za vše, co pro hasičstvo i spoluobčany nezištně a obětavě udělali. V roce 1902 byla u kostela postavena zbrojnice, mající dvoje vrata, odpovídající tehdejší době. Po dostavbě zbrojnice byly předány osmi členům čestné medaile z rukou okresního hejtmana za 25 letou záslužnou činnost.


1914 – 1919
V období první světové války oslabila mobilizace sbor o 11 členů, kteří museli narukovat. Při všeobecné mobilizaci byl sbor opět oslaben o 23 bratrů, takže před válkou čítal sbor 43 činných členů a z těch zůstalo doma jen 9. Dne 2. února 1919 se konala valná hromada, na které byli přijati noví členové a zvolen nový výbor. Členové skládali novým způsobem – do rukou velitele – podáním pravice.

1939 – 1945
Od roku 1939 nastává ve sboru stagnace. Sbor sice existoval a schůzoval, ale nevěděl, jestli je to sbor dobrovolný, obecní nebo německý. Činnost se jen uměle udržovala, vyřizovaly se jen nejdůležitější záležitosti a nařízení, která byla doporučena starostou. Ten byl osobně odpovědný za jejich plnění. V roce 1941 bylo nakonec nařízeno, aby byl všechen majetek převeden na obec. První poválečná valná hromada se konala 8. července 1945. Valnou hromadu řídil Augustýn Klech. Vzpomenul útisk v době protektorátu a přivítal přítomné v opět svobodné vlasti. Ve volných návrzích bylo hovořeno o stavbě nové hasičské zbrojnice a oslavách 75 let trvání sboru.

1951
Od ledna 1951 se hasiči stávají složkou Národní fronty pod názvem Místní jednota československého hasičstva. 10.5. toho roku po velkých povodních hasiči několik dní čerpají vodu na Stratilově mlýně a v mlékárně. V důsledku dobré činnosti a pomoci byly sboru uděleny pochvaly od Rolnické mlékárny ve Zdounkách a od okresního velitele SNB p. Štébla z Kroměříže. Roku 1953 se stávají na dlouhou dobu z hasičů – POŽÁRNÍCI.

1968
Devadesátileté výročí založení sboru bylo oslaveno až v roce 1968 u příležitosti otevření nové požární zbrojnice, která byla budována od roku 1965. 30.6 odpoledne byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Poté následoval pochod obcí s hudbou do zámeckého parku na taneční veselici. Sbor v té době čítal 74 členů, z toho 5 žen. Do tohoto dne hasil sbor 97 požárů.

1970
Z mladých členů byla vytvořena samostatná jednotka. Bratři Stanislav Henzl, Lubomír Motalík a Stanislav Vanda se účastnili záchranných prací na Macoše v Moravském krasu. 2 speleologové byli po bouřce a následném dešti uvězněni řekou Punkvou v podzemí jeskyně, kde se zvedala voda. Více jak týden se čerpala voda pro jejich záchranu. Tito členové za odměnu obdrželi krásné diplomy.

1974
Největší požár posledních let vznikl 11. dubna v 15 hodin. Byl to požár míchárny krmiv ve Zdounkách, který byl způsoben cizím předmětem ve šrotovníku obilí. Po dvoudenním zápolení s ohněm se požár podařilo lokalizovat a další týden se drželi hlídky a prováděli dohašovací práce. Úplná likvidace požáru byla až za deset dní.

1991
Dne 2. června zasedalo plénum ústředního výboru PO spolu s předsedy a delegáty okresů. Stávající název Svaz požární ochrany – SPO – se ruší a nahrazuje se novým – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SH ČMS. Základní organizace – ZO – dostaly název – Sbor dobrovolných hasičů – SDH. Okresní výbory pak Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Z požárníků jsou zase hasiči.
Ve sboru je registrováno 74 členů a 36 mladých hasičů, kteří se účastní brigád při úklidu obce, opravách a údržbě nové a staré zbrojnice. Naši členové jsou vždy připraveni pomoci při záplavách, při vyhledávání pohřešovaných osob nebo poskytování technické pomoci při konání různých sportovních a kulturních akcí. V měsíci květnu každoročně pořádáme ve spolupráci s ČSOP Divoky Procházku lesem plným pohádek. Naši členové se pravidelně zúčastňují školení pořádaných SH ČMS.
Kopie - Brigáda duben 2010 037.jpg
11880655_665376213593383_1562465552818073438_n.jpg

2012 - 2013

Tento den jsme se sešli v 6.30 hod u zbrojnice, kde se děti převlékly do nových hasičských dresů a ávií jsme se vydali do Kroměříže na atletický stadión Slávie, kde se konalo jarní kolo hry Plamen. Startovali jsme ve všech štafetových bězích a v požárním útoku. Sice nám počasí nepřálo, protože celý den pršelo, ale to nás neodradilo od plnění veškerých disciplín. Měli jsme jedno družstvo v kategorii starších MH, jedno družstvo v kategorii mladších MH, čtyři dorostence a jednu dorostenku, kteří soutěžili v kategorii jednotlivců.

Po skončení celé soutěže bylo vyhodnocení celoroční hry Plamen, ve které se umístilo družstvo starších MH na úžasném 2. místě a tedy si zajistilo postup na krajské kolo hry Plamen. V kategorii mladších jsme se umístili na 3. místě. V kategorii dorostenkyň se Petra Plachá umístila na 2. místě a tedy nás bude také reprezentovat na krajském kole hry Plamen a dále dorostenci se umístili na 4., 5., 6. a 8. místě.

Zakončení letošní celoroční činnosti ve hře Plamen bylo pro nás velice úspěšné a doufáme, že na krajském kole hry Plamen, která se koná 15.6.2013 v Otrokovicích, docílíme také dobrých výsledků. Bude to naše první velká zkušenost na postupovém kole hry Plamen a doufáme, že ne poslední.
Naše zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III / 1 ( jednotka požární ochrany ), což znamená, že se jedná o jednotku dobrovolných hasičů, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném počtu 1+3 ( velitel + 3 hasiči ). Toto družstvo musí vyjet k požáru do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Zásahy v roce 2015
2. 2. 2015 Požár rodinného domu v Hošticích – planý poplach
17. 2. 2015 Požár rodinného domu v Prasklicích
30. 3. 2015 Požár rodinného domu v Morkovicích – zahoření komína
15. 6. 2015 Požár v bývalém muničním skladě v Ratajích
16. 6. 2015 Požár suché trávy u silnice ve směru na Bunč - uhašeno členkou SDH Hradčovice PHP před příjezdem jednotky
9. 8. 2015 Požár suché trávy, listí a kmene stromu za zbrojnicí
28. 8. 2015 Požár strniště v Morkovicích – planý poplach
29.8.215 Požár strniště v obci Medlov
1. 9. 2015 Požár garáže u rodinného domu Cvrčovice
13. 9. 2015 Požár skládky odpadu Nětčice
12. 11. 2015 Požár rodinného domu Zborovice – zahoření komína
15.2. Požár domu - Cetechovice
20.3. Požár kamionu - Cetechovice
28.3. Požár trávy - Divoky
27.6. Požár trávy - Roštín
20.7. Požár slámy - Morkovice
11.8. Požár trávy - Zdounky
31.8. Vyhledávání osob - Litenčice
21.9. Technická pomoc - Zdounky
15.12. Požár stodoly - Rataje
24.4. Požár kůlny - Prasklice
3.8. Požár slámy - Roštín - Cetechovice
4.8. Požár lisu slámy - Soběsuky
4.8. Technická pomoc - Cvrčovice - Soběsuky - Kostelany
15.8. Požár slámy - Lhotka
13.9. Požár domu - Rataje
7.12. Požár domu - Hoštice
21.1. Požár kravína - Šelešovice
22.1. Požár rodinného domu - Jarohněvice
19.2. Planý poplach - Zdounky
19.3. Požár trávy - Morkovice
28.3. Požár trávy - Lebedov
29.3. Požár trávy - Soběsuky
4.4. Požár trávy - Zdounky
19.5. Požár dříví - Újezdsko
23.5. Požár lesa - Morkovice
29.7. Požár kůlny - Zdounky
31.8. Požár kůlny - Troubky
31.8. Požár trávy - Zdounky
3.9. Námětové cvičení - Pačlavice
8.9. Požár automobilu - Honětice
12.9. Požár lesa - Lískovec
18.9. Požár rodinného domu - Troubky
29.9. Planý poplach - Zdounky
25.10. Planý poplach - Zdounky
2.11. Planý poplach - motorest Samota
11.12. Požár kulturního domu - Zdounky
15.2. Požár kotelny - Zdounky
24.2. Požár stohu - Jarohněvice
11.3. Požár zemědělského objektu - Zdounky
12.3. Požár trávy - Troubky
14.3. Požár trávy - Morkovice
8.4. Požár firmy Remiva - Chropyně
31.5. Požár domu - Rataje
14.7. Požár domu - Morkovice
27.8. Požár slámy - Skaštice
9.9. Požár kůlny - Těšánky
13.9. Námětové cvičení - Morkovice
6.10. Námětové cvičení – Morkovice
14.10. Taktické cvičení - Rataje

9.1.    Technická pomoc - polámané větve na silnici směr Zborovice
30.1.   Požár automobilu - Cetechovice
16.2.   Požár výrobní haly - Zdounky ( bývalý Lacrum )
26.3.   Požár trávy - Kostelany
26.3.   Požár trávy - Zdounky Zákostelí
27.3.   Požár trávy - Zdounky
2.4.     Požár skládky - Zdounky hřbitov
16.4.   Požár kontejneru - Zdounky Zákostelí
10.5.   Požár automobilu - Nětčice
22.5.   Technická pomoc - Zdounky odklízení naplavených nečistot
22.5.   Technická pomoc - Troubky čištění komunikace od naplaveného bláta
24.5.   Technická pomoc - Zdounky čerpání vody ze sklepních prostor
2.6.     Povodeň - Zdounky
11.6.   Požár rodinného domu - Lhotka
12.6.   Technická pomoc - Těšánky spadlý strom na vozovku
13.6.   Planý poplach - Zdounky
28.6.   Požár kontejneru - Zdounky náměstí
1.7.     Požár trávy - Zdounky
22.7.   Technická pomoc - Zdounky-Šelešovice odstranění olej. skvrny z vozovky
6.8.     Požár rodinného domu - Morkovice
25.9.   Technická pomoc - Roštín záchrana zraněné turistky
2.10.   Technická pomoc - Zdounky odstranění následků autohavárie
13.11. Požár rodinného domu - Zdounky ( bistro )
17.11. Požár stohu slámy - Morkovice
30.11. Námětové cvičení - Morkovice
3.1.    Vyhledávání pohřešovaných osob - Rataje

13.2.  Požár rodinného domu - Morkovice

22.3.  Požár kontejneru - Zdounky

28.3.  Technická pomoc - spadlý strom Kostelany

6.4.     Požár stohu slámy - Zborovice

19.4.  Požár trávy - Zdounky

27.4.  Požár kůlny - Zborovice

8.5.    Planý poplach - skládka Nětčice

14.6.  Požár trávy - Zdounky

2.7.    Požár váhy - Zdounky

16.7.  Technická pomoc - spadlý strom Kostelany

20.7.  Odstranění vosího hnízda - Zdounky

21.7.  Požár slámy - Zlámanka

8.8.    Požár automobilu - Zdounky

24.8.  Požár kontejneru - Zdounky

25.8.  Požár kůlny - Hoštice

24.9.  Námětové cvičení - Morkovice

29.11. Požár PB láhve - rozhledna Brdo

 6.3.   Požár průmyslové slámy - Zborovice

 5.6.   Požár automobilu - Bunč

10.6.  Planý poplach - nenahlášené pálení Zdounky

 5.7.   Požár rodinného domu - Prasklice

12.7.  Technická pomoc - Zprůjezdnění komunikace Zdounky - Roštín

 6.8.   Požár slámy na poli - Těšánky

16.8.  Technická pomoc - čištění komunikace Rataje

26.9.  Námětové cvičení - Zborovice

24.10. Námětové cvičení - Morkovice

12.11. Technická pomoc - vyproštění osoby Zdounky

30.11. Požár rodinného domu - Skavsko

1.1.     RD v Zákostelí

28.4.   Skládka komunálního odpadu v Nětčicích

29.4.   Skládka komunálního odpadu v Nětčicích

 8. 5.   Kontejner na papír na náměstí

11.5.   Včelín na Kostelanech

28.9.   RD v Zákostelí

20.11. Mlýn v Olšině

 5.12.  Mlýn v Olšině

21.12. Seník ÚSP Zborovice

29.12. Přístřešek s uskladněným dřevem v Morkovicích

Kontaktní e-mail


sdh.zd-ms@seznam.cz

Kopie - mapy.jpg
Kopie - mapy.jpg
Zdounečtí starší žáci skončili na krajském kole, které se konalo 14.června v Kroměříži, v silné konkurenci na osmém místě.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one