SDH ZDOUNKY

HISTORIE

Eduard Bublík.jpg
První český hasičský sbor byl založen roku 1870 v Třebíči a v roce 1871 ve Velkém Meziříčí. Oba založil městský úředník Titus Krška, který je zakladatelem a šiřitelem hasičstva na Moravě. První sbor na střední Moravě byl založen v roce 1874 v Kojetíně a první na Kroměřížsku vznikl v r. 1876 ve Zdounkách, o rok později v Hulíně a pak rychle přibývali další. Zakladatelem SDH ve Zdounkách byl Eduard Bublík. Narodil se 24. března 1825 ve Zdislavicích. Od roku 1873 až do své smrti žil ve Zdounkách jako nadučitel na dvojtřídní škole. Byl zakládajícím členem hasičského sboru a po 10 roků jeho starostou a zároveň náčelníkem. Dlouhá léta byl členem obecního výboru. 1. června byl jmenován čestným členem městyse Zdounek za bohaté působení v obci. Zemřel 12.března 1899 a je pochován na zdouneckém hřbitově. První členové sboru se scházeli u kontrybučenské sýpky, převážně v neděli, kde se pokoušeli vytvářet první primitivní cvičební řád. Sbor vlastnil pouze lejtu na vodu a několik kýblů, které byly uskladněny v dřevěné šopě na místě dnešní staré zbrojnice. Později byla zakoupena, neznámo kde, čtyřkolová stříkačka za 200 zlatých a pár metrů hadic. (Tato se bohužel nedochovala). Stanovy Sboru dobrovolných hasičů ve Zdounkách byly schváleny v obecním hostinci 26. května 1876. Prvními činovníky tohoto sboru byli: Už zmiňovaný Eduard Bublík – starosta a náčelník, obchodník Josef Seifert – jednatel. V době založení čítal sbor kolem osmdesáti členů, což byl na tehdejší dobu značný počet. Byla zakoupena dvouproudní čtyřkolová stříkačka, na tehdejší dobu výborně vybavená, nákladem 8500 zlatých v Čechách pod Kosířem. Tato stříkačka je dodnes provozuschopná a je chloubou našeho sboru. O vznik a rozvoj hasičstva měli velkou zásluhu hlavně učitelé. Byli nejen zakladateli hasičských sborů, ale i jejich významnými činovníky v prvních dobách vzniku a působení. Jim i všem neznámým „pilířům“ nutno poděkovat za vše, co pro hasičstvo i spoluobčany nezištně a obětavě udělali. V roce 1902 byla u kostela postavena zbrojnice, mající dvoje vrata, odpovídající tehdejší době. Po dostavbě zbrojnice byly předány osmi členům čestné medaile z rukou okresního hejtmana za 25 letou záslužnou činnost.


1914 – 1919
V období první světové války oslabila mobilizace sbor o 11 členů, kteří museli narukovat. Při všeobecné mobilizaci byl sbor opět oslaben o 23 bratrů, takže před válkou čítal sbor 43 činných členů a z těch zůstalo doma jen 9. Dne 2. února 1919 se konala valná hromada, na které byli přijati noví členové a zvolen nový výbor. Členové skládali novým způsobem – do rukou velitele – podáním pravice.

1939 – 1945
Od roku 1939 nastává ve sboru stagnace. Sbor sice existoval a schůzoval, ale nevěděl, jestli je to sbor dobrovolný, obecní nebo německý. Činnost se jen uměle udržovala, vyřizovaly se jen nejdůležitější záležitosti a nařízení, která byla doporučena starostou. Ten byl osobně odpovědný za jejich plnění. V roce 1941 bylo nakonec nařízeno, aby byl všechen majetek převeden na obec. První poválečná valná hromada se konala 8. července 1945. Valnou hromadu řídil Augustýn Klech. Vzpomenul útisk v době protektorátu a přivítal přítomné v opět svobodné vlasti. Ve volných návrzích bylo hovořeno o stavbě nové hasičské zbrojnice a oslavách 75 let trvání sboru.

1951
Od ledna 1951 se hasiči stávají složkou Národní fronty pod názvem Místní jednota československého hasičstva. 10.5. toho roku po velkých povodních hasiči několik dní čerpají vodu na Stratilově mlýně a v mlékárně. V důsledku dobré činnosti a pomoci byly sboru uděleny pochvaly od Rolnické mlékárny ve Zdounkách a od okresního velitele SNB p. Štébla z Kroměříže. Roku 1953 se stávají na dlouhou dobu z hasičů – POŽÁRNÍCI.

1968
Devadesátileté výročí založení sboru bylo oslaveno až v roce 1968 u příležitosti otevření nové požární zbrojnice, která byla budována od roku 1965. 30.6 odpoledne byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Poté následoval pochod obcí s hudbou do zámeckého parku na taneční veselici. Sbor v té době čítal 74 členů, z toho 5 žen. Do tohoto dne hasil sbor 97 požárů.

1970
Z mladých členů byla vytvořena samostatná jednotka. Bratři Stanislav Henzl, Lubomír Motalík a Stanislav Vanda se účastnili záchranných prací na Macoše v Moravském krasu. 2 speleologové byli po bouřce a následném dešti uvězněni řekou Punkvou v podzemí jeskyně, kde se zvedala voda. Více jak týden se čerpala voda pro jejich záchranu. Tito členové za odměnu obdrželi krásné diplomy.

1974
Největší požár posledních let vznikl 11. dubna v 15 hodin. Byl to požár míchárny krmiv ve Zdounkách, který byl způsoben cizím předmětem ve šrotovníku obilí. Po dvoudenním zápolení s ohněm se požár podařilo lokalizovat a další týden se drželi hlídky a prováděli dohašovací práce. Úplná likvidace požáru byla až za deset dní.

1991
Dne 2. června zasedalo plénum ústředního výboru PO spolu s předsedy a delegáty okresů. Stávající název Svaz požární ochrany – SPO – se ruší a nahrazuje se novým – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SH ČMS. Základní organizace – ZO – dostaly název – Sbor dobrovolných hasičů – SDH. Okresní výbory pak Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Z požárníků jsou zase hasiči.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one